Poslední číslo
Poslední číslo
O spolku
O spolku
O spolku se můžete dozvědět více

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního nebo odpovědního formuláře dává každý účastník hry souhlas se zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely organizace a realizace hry, včetně evidence výsledků hry, a to včetně e-mailové (případně poštovní) adresy a/nebo telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a s Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Každý účastník hry dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře organizátorovi bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním hry, tj. především pořízených během hry (např. foto u sochy skřítka Čimíska) v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace organizátora, jeho činnosti, akcí a her pořádaných organizátorem nebo v jeho kooperaci, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním hry a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace organizátora, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé.

Vyplněním a odesláním registračního nebo odpovědního formuláře vyjadřuje každý účastník hry pořádaného spolkem Vědomý dotek z.s., IČ: 02214776, svůj souhlas s pravidly a podmínkami hry.

Účastník zejména souhlasí s tím, že se hry účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a), že organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí ve hře.